Fibromyalgia Videos — Fibromyalgia Definition

Fibromyalgia Myths: Is Fibromyalgia just a woman's disease?  
Fibromyalgia Myths: Is Fibromyalgia just a woman's disease? I often wondered if my fibromyalgia or even the fibromyalgia definition was just for women. But many fibromyalgia men…
By Lana Submitted At April 25, 2011 Views 2,867